[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Den 30. marts 2006 klokken 1900, afholdtes ordinær generalforsamling i lokalforeningen Antvorskov. Generalforsamlingen blev afholdt i Sergent Klubbens hyggelige lokaler. Inden vi mødtes i baren nød vi en dejlig middag og hinandens gode selskab.

Inden generalforsamlingens start, afholdtes 1 minuts stilhed til ære for de danske dræbte i Irak. Dagsorden var udsendt jf. vedtægterne og generalforsamlingen blev ligeledes gennemført jf. vedtægterne. Dog varetog konstituerede formand Per Thuesen formandsberetningen, idet formand Michael W. Christiansen har været fraværende grundet udsendelse til Irak.

1. Valg af dirigent. Peter Jordt blev enstemmigt valgt.

2. Valg af stemmetællere. Marianne Beske blev enstemmigt valgt.

3. Valg af referent. Jesper Laursen blev enstemmigt valgt.


4. Formandens beretning ved Per  Thuesen: Per Thuesen fortalte, at bestyrelsen ikke på noget tidspunkt havde været samlet i 2005. Årsagen hertil kan bl.a. være, at Forsvaret har ændret struktur. Nogle bestyrelsesmedlemmer er nu tjenestegørende ved andre myndigheder og en har valgt at træde helt ud af Forsvaret. Og vi må se i øjnene, at den nye struktur også vil få indflydelse på bestyrelsens medlemmer. Men det må tackles på en god måde. På denne baggrund og vedtaget på bestyrelsesmøde i maj 2005, hvor det blev besluttet med de få tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, at perioden fra maj 2005 og til denne generalforsamling skulle gennemføres på ”lavt blus”. Hvilket også blev gjort!

Bestyrelsen har i 2005 deltaget i:
1 ”De Danske Gardehusarforeningers” repræsentantskabsmøde og præsidiemøder.

2 Forestået rundvisning ved Hesteskadronen for Frederiksborg Amt Soldaterforening.

Per Thuesen redegjorde herefter for lokalforeningens overordnede tiltag med henblik på hvervning af medlemmer til Gardehusarforeningen Antvorskov eller andre Gardehusarforeninger: Hvervning ” Det er foreningens hensigt to gange årligt, at gennemføre egentlige hvervninger til Gardehusarforeningen Antvorskov. Hvervninger vil primært finde sted i forbindelse med gennemførelsen af forældredage/ åbent hus ved primært II UDDBTN/GHR (HBU-enheder) forud for evt. ansøgning om GSU- og HRU kontrakter, hvor foreningen vil forsøge, at oprette en ”stand” således, at der er mere ”at se og byde på”.

Foreningen vil primært anvende ”slagord” i hvervekampagnen som:
1 Kammeratskab
2 Socialt samvær
3 Støtte til kammerater
4 Foredrag om regimentets igangværende internationale operationer.

Lokalforeningen vil i samarbejde med personaleforeningen på Antvorskov Kaserne, tilstræbe at iværksætte tiltag inden for det sociale område vedrørende:
a Besøge interessante institutioner m.v. (f.eks. Nordisk Film, Carlsberg)

b Arrangere idræt for eksempel mellem medlemmer af Gardehusarforeningen Antvorskov, andre foreninger samt soldater på Antvorskov Kaserne.

c Arrangere foredrag for eventuelle kommende medlemmer ved netop hjemkommet personel (alle grader) om den netop afsluttede mission.

d Orientere om andre aktiviteter ved Gardehusarregimentet.

5. Regnskab for 2005. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for 2007. Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingent skulle fortsætte uændret. 100 kr. for tjenestegørende og 200 kr. for ikke tjenestegørende.

7. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vil blive lagt ud på hjemmesiden: www.danskegardehusarforeninger.dk/ghf01.htm

8. Valg af formand: Michael W. Christiansen modtog enstemmigt genvalg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jesper Laursen og Finn Eisensøe blev enstemmigt genvalgt, Ditte Nonno-Nielsen blev enstemmigt nyvalgt.

10. Valg af suppleanter: Kim Busk og Peter Jordt blev enstemmigt nyvalgt.

11. Valg af en revisor og revisorsuppleant: Jacob Dyhr blev enstemmigt genvalgt, C.D. Müller blev enstemmigt nyvalgt.

12. Valg af estandartbærer og estandartbærersuppleant: Søren E. Jensen blev enstemmigt genvalgt, Martin Thuesen blev enstemmigt nyvalgt.

13. Eventuelt. Formanden Michael W. Christiansen takkede for genvalget. Han talte herefter om traditionspleje og såkaldte ”bløde værdier” ved Gardehusarregimentet.

Herefter bad Peer C. Høegh-Guldberg om ordet. Han talte generelt om nedgangen i medlemstallene, om fremtiden for bladet ”Gardehusaren”og om sin "Appel". Slutteligt blev der talt om anvendelse af de skrevne og elektroniske medier til at udbrede kendskabet til Gardehusarforeningerne.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en tiltrængt forfriskning i baren.

Peer C. Høegh-Guldberg afrundede aftenen med et meget interessantforedrag med mange nostalgiske billeder om Gardehusarkasernen på Skyttemarksvej fra ca. 1940 til i dag.

Kassereren har ordet
Det faldende medlemstal gør, at lokalforeningens økonomi ikke tillader unødige omkostninger bl.a. til porto. Derfor betal den opkrævede kontingent til tiden. Skulle du have tekniske problemer med indbetalingen, så send en mail til kassereren (jesperL@email.dk). Vær med til at styrke vor lokalforening ved aktiv deltagelse og interesse.