[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der bliver nu åbnet for at alle militære & civile ved regimentet kan låne de 2 kanoer regimentet har haft oplagt i kalbyris.

Den 1. maj og resten af sæsonen bliver kanoerne oplagt ved "Stryget" i Rådmandshaven.

Bookning af redningsveste & kanoer sker ved henvendelse til UMAK/GHR - tlf: 5855 7660. 

Siden 1994 har der været regler for sejlads på Susåen og i Tystrup-Bavelse søerne.

Sejladsen er nu reguleret af en bekendtgørelse fra Miljøministeriet. Målet er, at sejladsen kan fortsætte samtidig med at naturen ikke slides ned.

Hvem må sejle
Der må på samme tidspunkt højst sejle 35 gæstekanoer og 185 udlejningskanoer, heraf 35 som timesejlads fra Næstved til Holløse Mølle. Desuden må sejle hjemmehørende både, hvor ejeren bor i en af kommunerne ved Susåen. Til disse regnes Rønnede, Holmegård, Suså, Næstved, Haslev, Ringsted, Sorø og Fuglebjerg kommuner.

Nummerplader og folder
Alle både, der sejler på åen og søerne, skal have påsat nummerplade. Desuden udleveres en folderen "I kano på Susåen".

Folderen indeholder kort over faciliteter og betingelser for sejladsen, som skal efterleves. se folderen (PDF 4015 KB)

Ud fra nummeret på en kano, er det muligt at finde frem til sejlere, der tilsidesætter betingelserne for sejlads på Susåen. Indberetning vedrørende udlejningsbåde skal ske til de respektive kanoudlejere. Vedrørende andre både indberettes til amtet.

Betingelser for sejladsen
Du må:
sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup-Bavelse Søerne
sejle fra kl. 7.00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang
kun slå lejr på de etablerede teltpladser
kun gå i land på de pladser, som er markeret på kortet, samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred.
kun tage din hund med på land, hvis du har den i snor

Du må ikke:
sejle i siv og rørbevoksede områder
sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne
sejle indenfor de gule bøjer i søerne
forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden, hvor fuglene ligger på rede eller har unger. Specielt udsatte er fuglene på Rejnstrup Holme mellem Tystrup og Bavelse søerne, og sejlende bør derfor passere stedet samlet i grupper og hurtigt
henkaste affald i naturen. Gem i stedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne
støje unødigt, så andre generes af din adfærd
fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn samt tilladelse fra bredejeren til fiskeri på den pågældende åstrækning eller del af søerne,
sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing.

Sikkerhed til søs
Du bør kunne svømme
Du bør altid bruge redningsvest
Du bør øve dig i at styre og håndtere en kano
Det kan være umuligt eller farligt at sejle på søerne når det blæser. Du bør nøje overveje, om det er forsvarligt at sejle ud på søerne
Du bør så vidt mulig sejle i søernes læside og ikke for langt fra land
Du bør altid sejle op mod store bølger, således at forenden møder bølgerne vinkelret – også selvom det giver en stor omvej
I blæsevejr er det vigtigt, at personer med den største råstyrke sidder bagerst i kanoen, dog må kanoens forende ikke løfte sig fra vandet
Du bør altid lytte til vejrudsigten
Man bør altid planlægge turen, således at alle ved, hvor de skal sejle hen, hvor man forventer at holde stop næste gang osv., hvis man evt. bliver væk fra hinanden
Du bør ikke drikke øl eller spiritus på sejlturen
Du bør altid pakke kanoen med de tungeste ting i bunden af kanoen, det giver bedre stabilitet