[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der har længe været en utilfredshed blandt personellet over honoreringen af den ekstra belastning, der pålægges i medfør af forsvarets operative virksomhed og de mange vakancer. Det er der nu gjort noget ved.

FPT har netop indgået aftale med HOD, CS og HKKF om, at økonomisk kompensation for merarbejde fastsættes til 150 % for militært personel ved over 20 merarbejdstimer i kvartalet.

FPT glæder sig over aftaleindgåelsen.

Det nye cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten.
Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 24. marts 2006 en ny aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i staten. Den nye aftale afveg markant fra flere af forsvarets aftaler og krævede tilpasning af gældende lokalaftaler.

FPT har på denne baggrund gennemført forhandlinger med HOD, CS og HKKF med henblik på tilpasning af gældende lokalaftaler. Sideløbende med forhandlingerne har både FPT og organisationerne været i dialog med Forsvarsministeriet.
 
Der er nu indgået 2 aftaler:

•  En aftale hvorefter alt militært personel kategoriseres som døgnarbejdere og dermed følger bestemmelserne for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig daglig arbejdstid.

• En ny aftale om militærtillæggets dækningsgrad, som indeholder dækning for forhold omkring mer-/overarbejde, beredskabs- og rådighedsforhold, arbejdstid i forbindelse med tilkald, delt tjeneste samt indgreb på fridage.

Aftalen har virkning fra 1. juli 2007.