[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Generalforsamlingen afholdes kl. 1900 i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
Udpegning af referent.
Valg af 2 stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3. Kassereren aflægger det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt bestyrelsens forslag til kontingent til godkendelse.

4. Orientering om Peder Aalborgstuens virke og økonomi ved bevillingshaveren.

5. Indkomne forslag. (Skal være formanden skriftligt i hænde senest 5. marts 2009).

6. Valg.

a. Valg af kasserer (kun ulige år) På valg er Per Küster for 2 år
(modtager genvalg)

b. På valg er Hans Erik Bonde for 2 år (modtager genvalg) På valg er Ernst Brangstrup for 2 år (modtager genvalg). På valg er Jens P. Nielsen for 2 år (modtager genvalg)

d. Valg af fanebærer for 2 år.
2. fanebærer på valg er Jørgen H. Giese for 2 år (modtager ikke genvalg)

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på snitter og forfriskning.

Af hensyn til bestilling af snitter, bedes tilmelding ske til Per Küster, tlf. 25 77 74 65 eller 48 41 74 65 senest 3. marts 2009.