[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der skal effektiviseres og prioriteres
Chefen for Hærens Operative Kommando: Målet er fortsat en hær i balance  
 
 
De politiske partier bag forsvarsforliget indgik den 22. juni en aftale om, hvordan implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden.

Forsvaret økonomi er stadig under pres. I de kommende år skal der derfor fortsat gennemføres en række effektiviseringer og rationaliseringer. I den forbindelse er det nødvendigt at prioritere operationer – internationale såvel som nationale – i forhold til forsvarets hjemlige støttefunktioner. Forsvaret skal derfor nøje overveje brugen af de sparsomme ressourcer.

Forsvaret afventer nu et direktiv fra Forsvarsministeriet, som præciserer indholdet af implementeringsaftalen. Direktivet forventes klar inden 1. juli. Derefter vil Forsvarskommandoen udsende yderligere information om forligets implementering, og det vil formentlig først ske efter sommerferien.

- Der er ingen tvivl om, at der skal effektiviseres og prioriteres inden for hele hærens område, siger chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Henrik Bundsgaard. - Hvis vi skal have en hær i balance, så skal opgaver og ressourcer passe sammen, og der forestår nu i de kommende måneder et stort arbejde med at finde frem til, hvordan det kan gøres. Det er glædeligt, at vi stort set bevarer alle vores kapaciteter i hæren, således vi også er klar til at møde fremtidens udfordringer.

Med den politiske aftale er der for hæren skabt klarhed på nogle områder:

Der vil ske en midlertidig nedjustering af værnepligtsindtaget, så det svarer til behovet for soldater til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og den grundlæggende sergentuddannelse.

* Artilleripejleradarenheden ARTHUR skal nedlægges, og det betyder, at den hjemtages fra  Afghanistan.

* De tredje kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment lægges midlertidigt i ”mølpose”.

* Alle garnisoner bibeholdes. Forsvarskommandoen skal dog i 2012 fremlægge en analyse af det fremadrettede facilitetsbehov ved alle tre værn.

* Alle musikkorps opretholdes.

* Der etableres syv kampbataljoner i hæren, der som grundstammen i en bataljonskampgruppe skal sikre en bedre kontinuitet i hærens internationale    engagement. De syv kampbataljoner placeres geografisk i Holstebro, Antvorskov og Høvelte samt på Bornholm.

* Der vil ved behov og med et givent varsel kunne opstilles yderligere tre bataljonskampgrupper baseret på Hærens Reaktionsstyrke soldater.

* Jægerkorpsets tilføres en mindre forøgelse af bemandingen baseret på erfaringer fra for­liget 2005-2009. Der er tale om en midlertidig forøgelse, som nu    gøres permanent.

* Der oprettes en værnsfælles Counter-IED kapacitet i staben ved Hærens Operative Kommando til koordination og udvikling af kampen mod de improviserede   sprængladninger.

* Der oprettes en kapacitet til bekæmpelse af improviserede sprængladninger (IEDD-kapacitet), som øger hærens evne til at imødegå den aktuelle modstanders   mest aktuelle våben imod de udsendte danske styrker: IED’er. Denne kapacitet opstilles ved Ingeniørregimentet i Skive.

* Ammunitionsrydningskompagniet flyttes fra Aflandshage til resten af våbenartscentret ved Ingeniørregimentet i Skive.

* Der etableres en efterretningskapacitet (ISTAR), som skal sikre bedre koordination af efter­ret­ningsindhentningen og bearbejdningen i internationale   operationer med støtte fra den hjemlige struktur. Kapaciteten opstilles ved Danske Artilleriregiment i Varde.

De nærmere detaljer i ovennævnte punkter omkring økonomi, bemanding og materiel er endnu ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

I den politiske aftale anføres det dog, at der som led i kampen mod improviserede sprængladninger skal investeres i pansrede køretøjer samt i materiel til IEDD-kapaciteten, og at materielinvesteringer skal fokuseres til fordel for højt prioriterede behov og særligt behov, som understøtter internationale operationer og øger soldaternes sikkerhed.

Læs mere på Forsvarsministeriets side på Internettet