[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING/ 4. REGIMENT afholder generalforsamling 18. marts 2010, kl. 1900 i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
   Udpegning af referent.
   Valg af 2 stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3. Kassereren aflægger det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt bestyrelsens forslag til kontingent til
godkendelse.

4. Orientering om Peder Aalborgstuens virke og økonomi ved bevillingshaveren.

5. Indkomne forslag. (Skal være formanden skriftligt i hænde senest 11. marts 2010).

6. Valg
a. Valg af formand (lige år). På valg er Helmer Christensen for 2 år

b. Valg af kasserer (ulige år). På valg er Per Küster for 2 år

c. Valg af 1. bestyrelsesmedlem (ulige år). På valg er Hans Erik Bonde for 2 år
    Valg af 2. bestyrelsesmedlem (lige år). På valg er Palle Piil Jensen for 2 år
    Valg af 3. bestyrelsesmedlem (ulige år). På valg er Michael Rosenbæk for 2 år

d. Valg af 1. revisor (ulige år). På valg er Jens P. Nielsen for 2 år
    Valg af 2. revisor (lige år). På valg er Finn Andersen for 2 år

e. Valg af bestyrelsessuppleant (lige år). Da John Jensen er afgået ved døden 24.12.2009, skal der
    vælges en ny suppleant for 2 år

f. Valg af revisorsuppleant (lige år). På valg er Finn Ib Jensen for 2 år

g. Valg af 1. fanebærer (lige år). På valg er Per Küster for 2 år
    Valg af 2. fanebærer (ulige år). På valg er Michael Rosenbæk for 2 år

7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder foreningen på snitter og forfriskning.

Af hensyn til bestilling af snitter, bedes tilmelding ske til formanden på tlf. 58 58 42 55 eller på E-mail: hvc1940@hotmail.com senest 11. marts 2010.