[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Stor tilfredshed med projekt ved hjemkomst

Soldater, der kommer hjem fra Afghanistan, får et tilbud om at blive sluset tilbage til en tilværelse i Danmark over en periode på tre måneder  

I dagens udgave af Jyllands-Posten beskrives forsvarets projekt ’Fra Battle Mind til Home Mind’. Projektet søger at omstille soldaterne til dagligdagen i Danmark. Det sker gennem deltagelse i vekslende aktiviteter af militær og civil karakter. Aktiviteterne kombineres med frihed, som også er en del af en normal dagligdag.

Formålet med projektet er, at det skal bidrage til at reducere risikoen for fremtidige psykiske efterreaktioner hos soldaterne.

Tilbagemeldingerne viser, at den langt overvejende del af soldaterne er tilfredse med både varighed og indhold i projektet, og de mener, at projektet bidrager positivt til, at de vender tilbage til en normal dagligdag.

Efter gennemførelsen af hvert hold foretages der en evaluering, så ordningen hele tiden kan forbedres og tilpasses de aktuelle behov.

Set ud fra et psykologisk synspunkt er netop vekselvirkningen mellem de forskellige aktiviteter og mellem tjeneste og frihed meget vigtig for at opnå succes med projektet.

Projektet forløber over i alt tre måneder. Heraf er syv til otte uger tilstedeværelse på tjenestestedet, og der fokuseres på fysisk og psykisk restitution og genoptræning som kompensation for de belastninger, soldaterne har været udsat for under udsendelsen.

Foruden ferie og afspadsering gennemføres der adventure-training, psykologsamtaler, jobsøgningskurser og almen militær uddannelse. Hertil kommer kurser, der skal bidrage til egen fysisk restitution gennem egen træning og forbedret kost.

Desuden bistår de soldater, der er kommet hjem, de enheder, der står umiddelbart foran udsendelse, med deres erfaringer, råd og vejledning. Dette medvirker til at højne uddannelsesniveauet ved de kommende udsendte enheder, og det er også med til at bearbejde oplevelserne hos de hjemvendte.