Af Forsvarskommandoen

I løbet af efteråret har Forsvaret i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse gennemført tre undersøgelser blandt ansatte i Forsvaret; en arbejdspladsvurdering, en tillægsundersøgelse med fokus på kønskrænkende adfærd samt en undersøgelse om krænkende adfærd blandt værnepligtige. Forsvarets medarbejdere er i undersøgelserne blevet spurgt, om de har oplevet krænkende adfærd, herunder blandt andet kønskrænkende kultur og adfærd, uønsket seksuel opmærksomhed, fysisk vold og mobning inden for de seneste 12 måneder.

4,0 % af de fastansatte under Forsvarskommandoens myndighedsområde, som blandt andet omfatter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, oplever, at Forsvaret har en kønskrænkende kultur eller omgangstone. Derudover viser undersøgelsen om kønskrænkende adfærd samt arbejdspladsvurderingen, at især medarbejdere i Hæren og ved Forsvarsakademiet oplever problemer med dette (Hæren 4,5 %, Forsvarsakademiet 9,5 %). 4,4 % af de værnepligtige oplever, at Forsvaret har en kønskrænkende kultur eller omgangstone. 11,6 % af kvinderne i Forsvaret oplever en kønskrænkende kultur, hvor det tilsvarende tal for mænd er 2,9 %. Det drejer sig primært om sprog og bemærkninger.

”I foråret 2019 kunne man i medierne læse, at mange kvinder i Forsvaret har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og krænkelser. Det bekymrede os. Derfor besluttede jeg allerede dengang, at der skulle handles, og på den baggrund igangsatte vi undersøgelserne,” siger forsvarschef, general Bjørn Bisserup og fortsætter:

”Nu har vi resultaterne, som viser, at der ikke er en generel stigning i antallet af oplevede krænkende hændelser i forhold til tidligere år, som var vores bekymring. Når det er sagt, så er der nultolerance overfor krænkende adfærd i Forsvaret, så nu vil vi bruge resultaterne til at skabe endnu mere fokus på området. Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads for alle – uanset køn, etnicitet, seksuel orientering eller andet. Derfor er det vigtigt, at vi klart signalerer overfor medarbejderne, at vi i Forsvaret ikke accepterer krænkelser. Man skal opføre sig ordentligt og have respekt for hinanden.”

Mellem kollegaer
Undersøgelserne viser desuden, at flere kvinder end mænd oplever at blive udsat for kønskrænkende adfærd.

De krænkelser, der for størstedelen bliver beskrevet, foregår primært mellem kollegaer og ligestillede. Krænkelserne forekommer under daglig tjeneste og ved sociale arrangementer og opleves på månedlig basis (ikke dagligt, ugentligt eller sjældnere).

”Jeg hæfter mig ved, at hovedparten af krænkelserne ifølge undersøgelsen især sker mellem kollegaer i enten dagligdagen eller til sociale arrangementer. Samtidig er der forskel på resultaterne for de forskellige værn og for Forsvarsakademiet. Det kunne tyde på, at der er brug for en kulturændring, hvor normalen for alle skal være, at man behandler hinanden med respekt og ordentlighed og siger fra, hvis man oplever eller er vidne til noget grænseoverskridende eller krænkende,” siger Bjørn Bisserup, der påpeger, at en sådan kulturændring ikke sker fra den ene dag til den anden, men kræver en målrettet indsats.

Ud over omfanget af krænkende adfærd i Forsvaret viser undersøgelserne også, at mange af de medarbejdere, der oplever at få deres grænser overskredet, i stort omfang ikke benytter Forsvarets muligheder for anmeldelse, rapportering og støtte gennem for eksempel Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK).

I begyndelsen af januar iværksatte Forsvaret i samarbejde med resten af Forsvarsministeriets område en kampagne, der sætter fokus på krænkende adfærd og de muligheder, medarbejderne har for at søge hjælp også anonymt. Kampagnen henviser til hjemmesiden www.respektforhinanden.dk.

På baggrund af undersøgelsernes resultater vil Forsvaret nu se på, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes, ud over de allerede iværksatte initiativer, til at forebygge krænkende adfærd og imødegå de tilfælde, der opstår.

Undersøgelserne kan ses  her:

FKO undersøgelse

FKO undersøgelse - værnepligtige

Hærens undersøgelse

Søværnets undersøgelse

Søværnets undersøgelse - værnepligtige

Flyvevåbnets undersøgelse

Flyvevåbnets undersøgelse - værnepligtige

Forsvarsakademiets undersøgelse


FAKTA OM FORSVARKOMMANDOEN
Forsvarskommandoens myndighedsområde omfatter Forsvarets tre værn; Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Derudover består Forsvarskommandoen af Forsvarsstaben, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsvarsakademiet samt internationale stabe.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriets Auditørkorps, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet hører under Forsvarsministeriets myndighedsområde.
FAKTA OM DE TRE UNDERSØGELSER
Der er gennemført tre undersøgelser blandt Forsvarets ansatte samt værnepligtige, som der nu foreligger resultater af: En undersøgelse af kønskrænkende adfærd, en psykisk arbejdspladsvurdering, som omhandler krænkende adfærd som uønsket seksuel opmærksomhed, fysisk vold og mobning samt en undersøgelse på samme førnævnte områder foretaget blandt værnepligtige.

Det er den kvantitativt hidtil mest omfattende undersøgelse, der er foretaget af omfanget af krænkende adfærd blandt medarbejdere i Forsvaret.

Undersøgelsen er faciliteret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.


Anonymitet
Der er ved besvarelse af spørgeskemaet sikret fuld anonymitet. Det er alene Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (FCA), der trækker data og udarbejder rapporter. Rapporterne udarbejdes alene på styrelses- og myndighedsniveau, og alene på niveauer, hvor det er muligt af hensyn til anonymiteten. Det vil sige, at der ikke opgøres tal på så små enheder, at individer og enkeltsager kan identificeres. Anonymiteten er desuden sikret i håb om at mindske mørketallet for krænkelserne.

Svarprocent
Besvarelsesprocenten for Forsvarets medarbejdere ligger på henholdsvis 57,2 procent for undersøgelsen af kønskrænkende adfærd (8.100 besvarelser), 67,0 procent for arbejdspladsvurderingen (9.494 besvarelser) og 77,0 procent for undersøgelsen blandt værnepligtige (1.677 besvarelser).

Deltagere i undersøgelsen
Undersøgelsen er sendt ud til alle medarbejdere i Forsvaret, herunder Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando. Derudover har officerskadetter på Forsvarets skoler, som er underlagt Forsvarsakademiet, også deltaget i undersøgelsen. Det drejer sig om Hærens Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole, Søværnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole.

Værnepligtige i de tre værn har modtaget link til en separat undersøgelse af krænkende adfærd og kultur. 

Begrebsafklaringer
Der knytter sig definitioner til de specifikke begreber i spørgsmålene, som medarbejderne præsenteres for, inden de besvarer undersøgelsen.

Kønskrænkende kultur
• En kultur, hvor der forekommer krænkelser og nedværdigende bemærkninger på grund af køn.

Uønsket seksuel opmærksomhed
• Nonverbal, eksempelvis tegn og fagter med hænder, mund, øjne m.m.
• Verbal, eksempelvis kommentarer, vittigheder m.m.
• Digital, eksempelvis via digitale medier i form af tekst eller billeder på Snapchat, Facebook, Twitter, mails m.m.
• Præsenterede materialer af seksuel karakter eksempelvis blade eller billeder m.m.
• Fysisk adfærd, eksempelvis uønskede eller krænkende berøringer m.m.

Seksuel krænkende adfærd
• Tvang eller ”noget for noget ydelser”
• Krav om seksuelle ydelser
• Voldtægtsforsøg
• Voldtægt

Fysisk vold
• Om man har været udsat for fysisk vold.
Definitionen af fysisk vold er ikke uddybet i spørgeskemaet.

Mobning
• Om man har været udsat for mobning.
Definitionen af mobning er ikke uddybet i spørgeskemaet og kan principielt dække over både mobning og konflikter.

Vidner
• I kategorierne kønskrænkende adfærd, fysisk vold og mobning spørges om den værnepligtige har været vidne til krænkelser i værnepligten.

Udførelse
Undersøgelsen af kønskrænkende adfærd blandt medarbejdere i Forsvaret er gennemført som en separat spørgeskemaundersøgelse. Hovedparten af undersøgelserne er gennemført samtidig med arbejdspladsvurderingen i perioden den 9. september 2019 til den 31. december 2019.

Undersøgelsen blandt de værnepligtige er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på internettet i perioden den 4. november til den 29. november 2019. Undersøgelsen dækker alle, der har været værnepligtige i den pågældende periode, dog undtaget den gruppe, der startede deres værnepligt den 4. november 2019.

FAKTA OM ANSATTE I FORSVARETNote: Tallene er pr. 1. januar 2020 og dækker kun Forsvarskommandoens myndighedsområde. Værnepligtige, Forsvarsministeriets departement, Beredskabsstyrelsen og øvrige styrelser er ikke inkluderet.

Antal værnepligtige i Forsvaret, der har modtaget undersøgelsen
I alt er undersøgelsen sendt til cirka 2.178 af Forsvarets værnepligtige, der aftjente deres værnepligt/-ret i perioden, da spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført (med undtagelse af de værnepligtige, der startede 4. november 2019, hvor undersøgelsen blev iværksat). 1.677 har svaret på undersøgelsen.

Af oversigten herunder fremgår det, hvor mange værnepligtige der i alt blev indkaldt i 2019: