Anders M. Pedersen i midten ved overdragelsesceremoni fra ISAF hold 15 til ISAF hold 16 8. august 2013. En af de sidste opgaver som styrkechef er at overdrage ansvaret til sin efterfølger.

Anders M. Pedersen i midten ved overdragelsesceremoni fra ISAF hold 15 til ISAF hold 16 8. august 2013. En af de sidste opgaver som styrkechef er at overdrage ansvaret til sin efterfølger. Foto: Forsvaret.

Hvilket arbejde udfører en styrkechef?

En styrkechef har det overordnede ansvar for alle forhold omkring sit hold – fra gennemførelse af operationer til håndtering af færdselsuheld med de lokale. De mange forskelligartede opgaver løses normalt ved, at styrkechefens stab udarbejder de nødvendige befalinger m.v.

En af chefens vigtigste opgaver er derfor at udarbejde direktiver til sin stab og efterfølgende godkende de produkter, der produceres.

Grundlaget for udarbejdelsen af direktiverne til staben kommer dels fra de direktiver, som styrkechefen har fået fra chefen for Hærens Operative Kommando inden udsendelsen, og dels fra den chef, som det danske hold er underlagt i missionsområdet.

I Irak og Afghanistan har de danske enheder primært været underlagt britiske chefer. Disse chefer har altid en overordnet plan, og de gennemfører på denne baggrund en række operationer, som skal sikre, at målene i den overordnede plan nås. Herudover skal styrkechefen koordinere med de øvrige chefer i missionsområdet, således at den samlede ramme for den danske opgaveløsning er på plads.

Styrkechefen holder under hele udsendelsen en tæt kontakt til Hærens Operative Kommando, således at de hjemlige myndigheder kender de kommende planer. Det giver de hjemlige myndigheder det bedst mulige grundlag for at støtte det udsendte hold.

En anden meget vigtig opgave for styrkechefen er at tage rundt og tale med soldaterne i de forskellige enheder, således at han ved, hvordan stemningen er blandt soldaterne.

Når man er udsendt i udfordrende missioner, hvor de ydre vilkår periodevis er hårde, og informationerne har svært ved at nå ud til alle, så er det afgørende, at styrkechefen gennem snakke med soldaterne kan afdramatisere rygter og identificere områder, som der skal gøres noget ved, og som kræver styrkechefens indblanding.

En sidste opgave, som også fylder en del, er planlægning og håndtering af besøg fra Danmark. Alle hold modtager en række forskellige besøg af f.eks. forsvarsministeren, forsvarschefen, politikere, journalister m.v. Denne opgave er vigtig, da mange besøgende er meningsdannere i forskellige sammenhænge, og det er i sagens natur afgørende, at f.eks. forsvarsministeren og politikerne fra forsvarsudvalget ved selvsyn kan konstatere, hvordan en given mission udvikler sig, da det er nødvendig viden, når de skal forme politiske beslutninger om fremtiden for den givne mission.

Hvordan planlægges og udføres en operation (fra stabsarbejde og iværksættelse)?

Operationerne starter ved, at der enten udgives en befaling fra chefen over styrkechefen, eller at styrkechefen identificerer et behov for at gennemføre en operation. Når styrkechefen har modtaget befaling fra hans chef, eller når han har givet et direktiv for operationen, sætter staben i gang med planlægningsprocessen.

Planlægningsprocessen følger som udgangspunkt en fast procedure, som alle kender til punkt og prikke. Der gennemføres en række stabsmøder, hvor styrkechefen godkender udviklingen af planen, og undervejs inddrages de enheder, der skal løse opgaven.

Operationen iværksættes ved, at der gennemføres en befalingsudgivelse, hvor alle førere for de enheder, der skal indgå i operationen samles, hvis det er fysisk muligt.

Til befalingsudgivelsen gennemgås den kommende operation i detaljer, og materialer til støtte for operationen som f.eks. kort udleveres. Herefter drager førerne for enhederne tilbage deres enheder, og så gennemfører de deres planlægningsprocesser, giver befalinger m.v., og når alle er klar, kan operationen iværksættes.

Hvordan får man kommunikeret sine ideer fra staben ud til de spidse ender (kommandovejen)?

Når det drejer sig om operationer, så anvendes den ovennævnte befalingsudgivelse som det primære kommunikationsmiddel. Såfremt det er en mindre, rutinemæssig operation, eller såfremt det ikke er muligt at samle førerne til befalingsudgivelse, så udsendes befalingen elektronisk over de computersystemer, der er til rådighed i missionsområdet. Der er normalt flere kommunikationssystemer til rådighed i missionsområderne, og klassifikationen af netværkene er forskellig.

Vi forsøger som regel at have et dansk netværk, som vi anvender til de nationalt prægede opgaver, som har den fordel, at vi kan kommunikere med de hjemlige myndigheder. De operative forhold sendes rundt på netværk med en høj sikkerhed, som så til gengæld ikke er så udbredt, da der er mange sikkerhedsforanstaltninger omkring disse.

Herudover skal stabens medlemmer så ofte som muligt opsøge enhederne for at drøfte opgaver og deres løsning med enhederne.

Det er vigtigt, at stabens medlemmer har et personligt forhold til førerne og soldaterne ude i enhederne, og herudover er det vigtigt, at stabsmedlemmerne har en godt indblik i, hvorledes vilkårene er for løsning af de opgaver, som de planlægger på.

Hvordan holder du motivationen høj hos soldaterne efter flere måneder i ørkenen?

Mange faktorer er afgørende for, hvorledes styrkechefen skal agere, når soldaterne returnerer til lejrene efter længerevarende operationer. Men nogle af de normale ting er for det første, at styrkechefen er til stede, når enhederne kommer tilbage fra operationerne, hvis han ikke har været med under hele operationen.

Herudover kan man tilrette de praktiske forhold sådan, at de soldater, der er kommet retur efter operationen, har fortrinsret til badefaciliteterne, og at der er åbent i spisefaciliteterne, når de har været i bad.

Vi kan også sørge for, at det logistiske backup til soldaternes køretøjer og materiel er klart, således at soldaterne ikke skal bruge mere tid end højest nødvendigt til at få vedligeholdt materiellet og få afleveret ammunition m.v. Herudover kan man prioritere tid ved telefoner og computere til de soldater, der har været på operation, så de kan få opdateret de pårørende hjemme i Danmark.

Herefter er det vigtigt at få skabt rum for en grundig evaluering af den gennemførte operation, sådan at alle er med på, hvad der egentlig skete, og at vi får identificeret de læringspunkter, der var.

Hvad husker du særligt godt fra din udsendelse?

Fra min udsendelse som chef på ISAF 15 husker jeg særligt paraden i lejren MOB Price på den dag, hvor de danske enheder forlod Price. Danske soldater har siden Hold 4 haft Price som udgangspunkt for operationerne i Upper Gereshk Valley og i området omkring Gereshk by.

Symbolværdien ved at forlade den lejr og det område, hvor så mange danske soldater har kæmpet, og hvor soldater er blevet såret og dræbt, var overvældende. Den stemning, der var tilstede, da det danske flag blev sænket for sidste gang, vil jeg aldrig glemme.

Sidst opdateret 14. august, 2020 - Kl. 12.18