Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk

Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk. Foto: Forsvaret.

Dansk militærhistorie i Grønland kan føres tilbage til Hans Egedes tid, da man udstationerede "soldatesquer". Det bestod af en sergent og tolv menige soldater, der skulle beskytte kolonierne mod plyndringer fra udenlandske hvalfangere.

 

Fra sidst i 1700-tallet og op til Anden Verdenskrig udførte eller deltog Forsvarets personel meget aktivt i udforskningen af Grønland med ekspeditionsvirksomhed. I hele perioden har opmåling og tegning af landkort og søkort været udført af Forsvaret. På Færøerne blev stationstjenesten indledt i slutningen af 1600-tallet, mens den egentlige inspektionstjeneste først begyndte sidst i 1800-tallet.

 

Udnyttelsen af de store grønlandske fiskebanker i det 20. århundrede medførte øgede krav til fiskeriinspektionen, og Søværnets besejling af de grønlandske farvande blev derfor udvidet.

 

I 1932 optrådte Marinens Flyvevæsen for første gang i Grønland, hvor de indgik i kortlægningsarbejdet med luftfotografering for Geodætisk Institut. Alt militært arbejde blev udført som sommerarbejde fra maj til september. Herefter blev skibene sejlet til Island eller Danmark, og kutterne blev lagt op for vinteren.

 

Den mere aktuelle danske militære indsats i Grønland kan føres tilbage til tiden umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Da genoptog man fiskeriinspektionen og søopmålingen og oprettede en kommandomyndighed, - Grønlands Marinekommando med hovedkvarter i Godthåb - til at varetage styringen af Forsvarets aktiviteter i Grønland og forbindelsen til de amerikanske styrker.

 

Grønlands og Færøernes Kommando bliver oprettet

Ved Anden Verdenskrigs udbrud havde Danmark ingen skibe i færøske farvande, og derfor blev inspektionstjenesten først genoptaget kort efter krigens slutning.

 

I den forbindelse blev Færøernes Marinedistrikt oprettet i 1951. Ti år senere ændrede den navn til Færøernes Kommando, der indtil 2002 havde hjemsted i Tórshavn, hvorefter kommandoen flyttede til Mørkedal. Her arbejdede til sidst 25 personer først og fremmest med suverænitetshåndhævelse og farvandsovervågning.

 

I 1947 blev Grønnedal hovedkvarter for US Navys operationer i Grønland, og basens navn blev "Naval Base Groennedal." Hovedformålet var at beskytte udskibningen af kryolit fra Ivigtut kryolitmine. Derudover skulle man yde støtte i form af reparationsarbejder samt at forsyne skibe med blandt andet ammunition og brændstof.

 

Efter at Danmark i 1949 blev medlem af NATO, undertegnede Danmark og USA i april 1951 en overenskomst om forsvaret af Grønland. Denne gav USA ret til at opretholde forsvarsområdet Søndre Strømfjord og etablere et nyt forsvarsområde i Thule, og den gav inden for NATO-kommandostrukturen chefen for Grønlands Marinekommando status som “Island Commander Greenland.”

 

Grønlands Marinekommando blev en treværnskommando og skiftede 1. august 1951 navn til "Grønlands Kommando" (GLK). Den 10. august 1951 overtog Danmark basen Grønnedal, som herefter blev etableret som Marinestation Grønnedal, senere Flådestation Grønnedal. GLK flyttede samtidig sit hovedkvarter fra Godthåb (Nuuk) til Grønnedal.

 

Grønnedal

Indbyggertallet i Grønnedal kom aldrig meget over 150 personer. 

 

I Grønlands Kommandos sidste dage var 60 mand tjenestegørende i Grønnedal, hvis vigtigste funktioner var stabsarbejde, bemanding af situationscenter og drift af servicefunktionerne på stedet samt Flåderadio Grønnedal. Grønnedal virkede i begrænset omfang som forsyningsbase for inspektionsskibe og inspektionskuttere.

 

Fra sommeren 1989 havde søopmålingen i Grønland haft til huse i Grønnedal. To opmålingsfartøjer var stationeret i Grønnedal, hvortil specielle besætninger blev tilkommanderet i opmålingssæsonen fra maj til oktober.

 

Grønnedal var stort set kun beboet af folk med tilknytning til Forsvaret. Derudover var der enkelte mennesker, der var ansat ved kommunen, ligesom en stab af civile medarbejdere i et privat entreprenørfirma opholdt sig i Grønnedal i sommerhalvåret. Alt i alt kom Grønnedals indbyggertal dog aldrig meget over 150 personer.

 

Tilbage til Nuuk

Den 31. oktober 2012 blev Grønlands og Færøernes Kommando lagt sammen under navnet Arktisk Kommando, der er en værnsfælles operativ kommando med tjenestegørende personel fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Forsvarets styrelser og civile. Samtidigt blev hovedkvartererne i Grønnedal og Mørkedal lukket, og den fælles kommando fik hovedkvarter i Nuuk.

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 06.25