[Oprindeligt publiceret af Den Kongelige Livgarde]

Af Thomas H. Reimann, presseofficer

”Vi vil gerne undskylde overfor de pårørende til vores værnepligtige gardere, at vores information eksternt om forholdene på de to kaserner har været mangelfulde,” forklarer oberst Mads Rahbek, chef for Den Kongelige Livgarde, ”og derfor ser vi os nødsaget til at fortælle om vores begrundelser for tiltaget den 12. marts, da vi lukkede garderne inde på kasernerne samt fortælle om den sundhedsfaglige håndtering af de syge. For vi tager godt hånd om alle de værnepligtige, både de syge og de raske.”


Baggrund:

Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København varetager to nationale operative opgaver; vagten om den kongelige familie samt opstillingen af et beredskabsvagthold, der skal støtte politiet ved uvarslede hændelser. Disse opgaver varetages af værnepligtige gardere fra indkaldelseshold August 2019 i øjeblikket, men de skal hjemsendes med udgangen af marts måned.

Ved Uddannelsesbataljonen på Garderkasernen i Høvelte uddannes de gardere fra indkaldelseshold December 2019, som skal overtage opgaven med udgangen af marts måned. De er i gang med den sidste del af uddannelsen, der er målrettet vagten om de kongelige slotte og palæer samt opgaven som støtte til Politiet.

Grundet det kommende skifte mellem de to indkaldelseshold, stod Livgarden overfor en situation, hvor hensynet til opretholdelsen af de to operative kapaciteter ikke måtte kompromitteres. Retningslinjerne fra de sundhedsfaglige myndigheder var på det tidspunkt, at fik man symptomer på sygdommen, som er meget sammenlignelige med influenza, så betød det karantæne i hjemmet i 14 dage.


Beslutningen:
På den baggrund og med Livgardens opgaver for øje, var det nødvendigt ikke at øge risikoen for smitte på de to kaserner og dermed stå i en situation, hvor opgaverne ikke kunne løses. Efter samråd med Forsvarets Sanitetskommando traf oberst Mads Rahbek beslutningen om, at de værnepligtige blev på kasernerne de efterfølgende to uger.

Samtidig iværksættes øvrige sundhedsfaglige foranstaltninger på de to kaserner, idet Livgarden sender alle medarbejdere hjem, der ikke havde en operativ eller uddannelsesmæssig opgave, med besked om at arbejde hjemmefra og ikke komme på kasernerne. Dette er i overensstemmelse med resten af den offentlige sektor.


Forholdene omkring de syge værnepligtige på Garderkasernen i Høvelte:

Efter beslutningen er truffet, iværksættes en flytning af influenzasyge væk fra indkvarteringsbygningerne og der oprettes fire-mands-stuer samt isolationsstuer til enkeltmand i andre bygninger. Der laves ligeledes udslusningsstuer for de syge. Her bliver de overflyttet til og observeret i 24 timer, når de er symptomfrie, inden de får lov at komme tilbage til tjenesten. En befalingsmand varetager opgaven med tilsynet med de syge 24/7, hvilket inkluderer at holde dem adskilt fra andre syge men også de raske, når de skulle spise. Denne befalingsmand har ikke haft mulighed for at forlade kasernen siden oprettelsen af de nye sygestuer.
I hele perioden, inklusiv weekenderne, har Infirmeriet ligeledes være bemandet og sundhedsfagligt personel har tilset de influenzasyge på deres sygestuer. Infirmeriet har hele tiden fulgt de til tiderne fastsatte retningslinjer i forhold til undersøgelse for COVID-19 smitte. Dette er sket i god dialog med Nordsjællands Hospital Hillerød.

Forsvarets Sanitetskommando har i dag været i direkte dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som støtter de iværksatte tiltag, som findes tilstrækkelige i den aktuelle situation.


Sygestatistik:

I en af artiklerne nævnes det korrekte antal for syge til at være 48 ud af 692 værnepligtige gardere, som var tallet fredag den 20. marts.
I dag, søndag den 22. marts, er samme tal 38, hvilket inkluderer alle former for henvendelser til lægetjenesten på infirmeriet.
En værnepligtig har været henvist til Hillerød Sygehus med mistanke om smitte, hvor den værnepligtige blev undersøgt af en læge og sendt retur uden at have fået foretaget en test. Den pågældende værnepligtige er allerede i bedring.


Smitterisiko:

I den daglige tjeneste, har befalingsmænd og officerer gjort en dyd ud af at holde de fire kommende vagthold adskilt fra hinanden i tid og rum. På den måde kunne en evt. spredning af smitte mellem vagtholdene mindskes. Samtidig har 19 officerer og befalingsmand ligeledes været interneret på kasernen, idet de gennemfører den daglige uddannelse af de værnepligtige til den kommende vagttjeneste.

Yderlige seks befalingsmænd og officerer, som arbejder ved Uddannelsesbataljonen, er i området omkring de værnepligtige i den daglige tjeneste. Men de har ikke tæt kontakt med garderne, netop af hensyn til smitterisikoen.

Det er korrekt, at de værnepligtige under noget af deres uddannelse fx har gået tæt op og ned af hinanden, men kun når det har haft relevans for deres kommende tjeneste. Derfor har det været nødvendigt at justere på noget af uddannelsen, således at man bedst muligt har levet op til de sundhedsfaglige anbefalinger.

Under hele uddannelsen har der altid været fokus på hygiejnen og dette er blevet indskærpet i forbindelse med COVID-19 (Corona-virus).


Søpavillonen og Blå Fest:

I artikler er det beskrevet, hvorledes to gardere har været til fest på Søpavillonen den 5. marts, hvor det senere viste sig, at der var registreret Corona-smitte. I henhold til de sundhedsfaglige anbefalinger på daværende tidspunkt, blev de to gardere sendt i karantæne 14 dage i hjemmet og har derfor ikke været på Garderkasernen den seneste tid.

Blå Fest, der blev afholdt den 7. marts, markerer overgangen fra grøn uddannelse til vagtuddannelsen for de værnepligtige. Festerne er et privat arrangement med deltagelse af garderne og deres kærester. På daværende tidspunkt, var der intet grundlag for at aflyse festen, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er vigtigt at understrege, at samme weekend var caféer, barer og diskoteker ligeledes åbne for gæster.