Storebæltsbroen

Storebæltsbroen set fra en pylon. Foto: Søværnet.

Om Vessel Traffic Service

VTS står for Vessel Traffic Service og VTS systemer er etableret for at forbedre sikkerheden til søs, forhindre kollisioner og tab af menneskeliv til søs og hjælpe med at beskytte havmiljøet. 

I Danmark har VTS Storebælt yderligere den opgave at de skal kunne give alarm i tide til vej- og togtrafikken, hvis et skib er ved at kollidere mod en af broerne.

 

Søværnskommandoen under Forsvarskommandoen er udpeget som dansk Vessel Traffic Service-myndighed, og driver i medfør heraf Vessel Traffic Service-systemerne i Storebælt, Øresund og Femern Bælt.
VTS'erne er strukturelt underlagt Søværnets Overvågningsenhed, der tilser den daglige drift.

 

Opgaven løses fra VTS-centre i henholdsvis Korsør, Malmø og Travemünde. Ved Øresund løses opgaven i samarbejde med svenske myndigheder. Ved Femern Bælt løses opgaven i samarbejde med tyske myndigheder.

 

VTS Femern Bælt er det nyeste VTS center i dansk område. Det åbnede 1. juli 2021. Centeret er placeret i Travemünde i Tyskland, hvor deres opgave er at hjælpe skibstrafikken sikkert igennem området, mens der gøres klar til tunellen. Til at begynde med når der skal graves ud til tunnel elementerne men senere også når elementerne skal sænkes på plads. 

 

VTS Systemer - Meldepligt og arbejdskanaler.

Hvert VTS Center har deres egne regler for hvilke skibe der er omfattet af meldepligt og hvilke oplysninger skibene skal melde ind med. Arbejdssproget i et VTS område er engelsk. Skibene har pligt til at lytte på arbejdskanalen og VHF CH 16 mens de er i området. I nogle VTS områder er der mere end en sektor. Ved flere sektorer har skibene pligt til selv at skifte til den abejdskanal, som er relevant for den sektor de sejler i. 

Skibene skal kalde VTS når de passerer meldelinjerne for området og i tilfælde af de afgår fra en havn der ligger indenfor området. Hvis et skib ligger til ankers indenfor VTS området, skal det ligeledes melde når de ankrer og når de hiver ankeret hjem igen. 

Ved almindelig kommunikation benytter VTS Centrene følgende message markers (IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP)): ADVICE, WARNING, INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.

 

VTS Femern Bælt. 

I VTS Femern Bælts ansvarsområde er der ikke meldepligt for skibe, det er frivilligt at deltage. Det anbefales skibe der er over 50 meter i længde eller 300GT eller mere at rapportere til VTS. 
VTS Femern Bælt kalder også ud på arbejdskanalen med trafik informationer og andre relevante informationer for skibstrafikken i området hver time minuttal 15. 
Arbejdskanal: VHF CH 68.

 

I VTS Femern Bælt ansvarsområde er etableret et antal arbejdsområder. Det er forbudt for skibe at færdes der, med mindre, der er tale om arbejdsfartøjer tilknyttet arbejdet med tunellen. Derfor er der også 4 Guard Vessels som på skift opholder sig tæt ved arbejdsområderne for at assistere skibstrafikken og eventuelt guide skibene udenom arbejdsområder. 
De 4 skibe hedder: ADVANCER, ARRIVER, BOOSTER og BUILDER. 

 

VTS Storebælt. 

Alle skibe med en bruttotonnage på 50 tons og derover og alle skibe med en højde over vandoverfladen (airdraught) på 15 meter og derover er omfattet af den obligatoriske meldepligt ved BELTREP.

En melding til VTS Storebælt kan også sendes pr. mail minimum en time før ankomst til VTS-området.
Skibene skal stadig kalde BELTREP på VHF når skibet ankommer til en meldelinie.

 

BELTREP er delt i to sektorer. En nordlig, der hedder sektor 1 og som strækker sig fra Sjællands Odde til omkring Romsø. Her anvendes VHF CH 74 som arbejdskanal.  En sydlg sektor, der hedder sektor 2, og som strækker sig fra omrking Romsø til Nordspidsen af Langeland i Storebælt og ned til Thurø Rev på den anden side af Langelang. Her anvndes VHF CH 11 som arbejdskanal.

Kanal 10 er reservekanal for begge områder. 

 

Et skib med elleve meters dybgang eller derover anbefales af den Internationale Maritime Organisation (IMO) at benytte lods gennem Storebælt.
Skibe der passerer under Østbroen bør have en fart under 20 knob.

Storebælt VTS er certificeret til at yde navigationsassistance som er en individuel sejladsvejledning. Den gives enten hvis VTS vurderer det er nødvendigt eller hvis skibet på eget initiativ beder om navigatorisk hjælp.

 

VTS Øresund. 

Alle skibe med en bruttotonnage på 300tons og derover er omfattet af den obligatoriske meldepligt ved SOUNDREP.

En melding til VTS Øresund kan også sendes pr. mail minimum en time før ankomst til VTS-området.
Skibet skal stadig kalde SOUNDREP på VHF når skibet ankommer til en meldelinie.

 

SOUNDREP er delt i to sektorer. En nordlig sektor, der hedder sektor 1 og som strækker sig fra linjen mellem Kulle og Gilleleje og ned til syd for Ven. Her anvendes VHF CH 73. 
En sydlig sektor, der hedder sektor 2 og som strækker sig fra syd for Ven til syd og øst for Trafikseparationen ved Falsterbo Fyrtårn. Her anvendes VHF CH 71 som arbejdskanal. 

SOUNDREP har to reservekanaler VHF CH 79 & 68. Det vil blive annonceret på arbejdskanalerne hvis der kommer trafik på reservekanalerne.  

 

Meldingens indhold - hvad skal VTS vide om skibet? 

Det er forskelligt hvilke informationer de forskellige VTS systemer ønsker af informationer fra skibene. Det fremgår nærmere af de IMO resolutioner der er beskrevet for VTS systemerne og på hjemmesiderne BELTREP & SOUNDREP. Link findes i fakta boksen her på siden med VTS Kontaktinformation.

 

På VTS Femern Bælt skal skibene oplyse; navn, kaldesignal, dybgang, hvor de skal hen og hvilken rute der anvendes samt andre oplysninger som skibet synes er vigtige. 

 

Dykning ved Storebæltsbroen

Dykning omkring Storebæltsbroen skal altid anmeldes mindst tre dage før ved at ringe til Storebæltsforbindelsens Vagtcentral på 58 30 30 51 med oplysning om navn, adresse og CPR-nummer på alle deltagere, ligesom der ved dykningens start og slut skal ringes til samme telefonnummer. Ankring og dykning i de afmærkede sejlløb ved Øst- og Vestbroen er forbudt, ligesom fortøjning til bropiller er forbudt. I øvrigt henvises til Sølovens bestemmelser vedrørende dykning.

 

Ankerpladser og øvrig service

Alle 3 VTS Centre yder tjenester til skibsfarten såsom henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, vejrforhold, dårlig sigt eller lignende, udsender informationer af både generel og specifik interesse for skibsfarten i området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og strømforhold, vandstand, is forekomster eller andre sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

 

Øvrig god viden

Alle VTS Centre har folk på vagt hele tiden, alle ugen dage, alle døgnets timer. De er bemandet med en række VTS operatører. For at blive VTS operatør har alle en baggrund som Skibsfører (Master Mariner). Efter uddannelsen til Skibsfører har de sejlet en årrække inden de søger ind som VTS operatør. Efter ansættelse skal operatørerne tage forkellige kurser for at blive uddannet til VTS operatør og senere for at holde deres kompetencer opdaterede. Basis kursus er ens for alle, men derefter følger en "on the job training" på det VTS Center hvor operatøren er ansat. Områderne er forskellige, både hvad angår geografi og meldinger, og det er vigtigt at operatøren kender til de specielle forhold der gælder for det VTS område som monitoreres. 

 

For at kunne monitorere området og tale med skibene har VTS operatøren et antal skærme til rådighed hvorfra skibstrafikken følges. På skræme kan VTS operatøren se radarbillede, elektronisk søkort, radiopejlere og AIS informationer Der er et antal VHF radioer som bruges til at tale med skibene. Der ud over er der også adgang til en række meteorologiske informationer så VTS operatøren kan formidle informationer om vind og vejr til skibene. Endelig har VTS operatøren også adgang til forskellige skibsdatabaser, så de har opdaterede informationer om de skibe som de kommunikerer med.  

På VTS Storebælt er der endvidere adgang til et antal kamera, så VTS operatøren kan se skibene. 

VTS kontaktinformation

Vessel Traffic Service Øresund
Hans Michelsensgatan 211 20 Malmø, Sweden
Telefon: +46 771 63 06 00
E-mail: contact@soundvts.org
VTS Øresunds website

Vessel Traffic Service Storebælt
Flådestation Korsør
Sylowsvej 8
4220 Korsør
Telefon: +45 5837 6868
E-mail: vts@beltrep.org
VTS Storebælt website

Vessel Traffic Service Fehmanrbelt,

Am Leuchtenfeld 12a, 

23570 Travemünde

Telefon: +49 5402 8475 514

E-mail: contact@fehmarnbelt.org 

 

Sidst opdateret 22. oktober, 2021 - Kl. 14.03