Chefen for Ghanas søværn, kontreadmiral Issah Adam Yakubu på besøg i Marinehjemmeværnets skibssimulator i Slipshavn

Ghanas ønsker at anskaffe en brosimulator for at kunne forbedre uddannelsen af skibsbesætninger. Under sit besøg i Danmark besøgte kontreadmiral Issah Adam Yakubu Marinehjemmeværnets brosimulator i Slipshavn. Foto: Torben Glyum / Marinehjemmeværnet

Af Forsvarskommandoen

 

Chefen for Ghanas søværn, kontreadmiral Issah Adam Yakubu, har under et besøg i Danmark hentet inspiration til det vestafrikanske lands indsats for at varetage sikkerheden for skibsfarten og bekæmpe kriminalitet i Guineabugten. Det travle vestafrikanske farvand har stort betydning for dansk og international skibsfart, og det har været plaget af piratoverfald på handelsskibe. Derfor arbejder Danmark i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden sammen med Ghana om at forbedre landets evne til at varetage den maritime sikkerhed i området.

 

”Vi har en indsats i Guinea-bugten med henblik på at styrke kyststaternes muligheder for selv at varetage sikkerheden. Det vil være med til at gavne danske maritime interesser. Ghana har vist sig at være en samarbejdspartner, hvor vi kan nå langt. Vi har nogle rigtig gode relationer, og specielt under fregatten Esbern Snares indsættelse i Guineabugten fra 2021 til 2022 viste Ghana sig som en god samarbejdspartner, som gav os virkelig god støtte. Det håber vi, at vi kan bygge videre på, så vi kan være med til at udvikle Ghanas flåde, men også kan få glæde af det lokale perspektiv, som Ghana naturligvis kan bidrage med,” siger flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, der er næstkommanderende i Søværnskommandoen.

 

Flåden har fået nye muligheder

Det danske program i Ghana blev sat i søen i 2019, og samarbejdet har medført konkrete resultater.

 

”Ghana er en af de største aktører i Guineabugten, og jeg må sige, at samarbejdet med Danmark allerede har haft stor betydning. Før samarbejdet med Danmark havde Ghana ikke evne til at gennemføre boarding af skibe, der er blevet kapret og hvor der er gidsler og risiko for at møde modstand. Med den standard Ghana Special Boat Squadron med dansk støtte har opnået, kan vi nu gennemføre den slags særlige operationer,” forklarer admiral Yakubu.

 

Chefen for Ghanas søværn, kontreadmiral Issah Adam Yakubu

Under sit besøg i Danmark besøgte admiral Yakubu blandt andet Jægerkorpset og Frømandskorpset. Foto: Ann Outzen / Flyvevåbnets Fototjeneste

Admiral Yakubu glæder sig også over, at Ghana med dansk støtte er ved at bygge et såkaldt ”ship in a box”. Det er en skibsmodel bygget af containere, hvor specialoperationsstyrker kan træne boarding af skibe og lignende discipliner under realistiske forhold, men uden at det kræver brug af rigtigt skibe som mål.

 

Ghanesisk frømandskorps er på vej

En stor del af det danske engagement i Ghana varetages af Specialoperationskommandoen og Frømandskorpset, der bidrager til opbygningen af en ghanesisk maritim specialstyrke. Indsatsen omfatter udvælgelse og træning af soldaterne og etablering af en uddannelsesramme, så Ghana i fremtiden selv kan uddanne maritime specialoperationsstyrker.

 

”Specialoperationskommandoen har gennemført flere optagelses- og kursusforløb i Ghana. Herved er der nu skabt forudsætninger for den videregående uddannelse og specialisering af soldaterne til en egentlig maritim specialoperationskapacitet. Samarbejdet med det ghanesiske forsvar er givtigt, og soldaterne er dygtige og motiverede,” siger chefen for Specialoperationskommandoen generalmajor Michael Hyldgaard. 

 

De første ghanesiske frømænd fra det dansk støttede program blev udnævnt i september 2022, og der kom et nyt hold i september i år. De danske frømænd er gradvist ved at overgå til en train the trainer rolle, så det fremover bliver ghanesiske instruktører, der uddanner ghanesiske soldater, mens de danske soldater støtter og vejleder. Målet er, at ghaneserne er selvkørende i 2026.

 

Brosimulator sparer penge og giver bedre uddannelse

Under sit besøg i Danmark besøgte den ghanesiske flådechef både Marinehjemmeværnets brosimulator i Slipshavn og Søværnets Officersskoles brosimulator på Nyholm. Ghana har et ønske om, som det første land i Vestafrika, at bygge en simulatorkapacitet, og Danmark er langt med arbejdet med at kunne være med til at finansiere simulatoren via midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden.

 

Chefen for Ghanas søværn, kontreadmiral Issah Adam Yakubu på besøg i skibssimulator på Nyholm

Admiral Yakubu besøgte også Søværnets Officersskoles brosimulator på Nyholm. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

”En simulator kan spare os for mange udgifter og risici. Man kan have skibe og udstyr, men hvis man ikke har veluddannede besætninger, kan man ikke løse sine opgaver. En skibssimulator vil give os mulighed for at begynde at uddanne vores officerer uden at de skal ud at sejle med store omkostninger til blandt andet brændstof og med risiko for at beskadige skibene. En skibssimulator vil spare os for tid og penge og øge vores kapacitet,” siger admiral Yakubu.

 

”Alle landene i regionen har de samme udfordringer med manglende kapacitet til at uddanne søofficerer, og Ghana håber selv, at de kan udvikle et center med regional eller ligefrem kontinentalt ekspertise. Det har naturligvis længere udsigter, men det er klart, at det taler direkte ind i vores program, der jo har et regionalt sigte, så det giver god mening,” forklarer oberstløjtnant Lasse Sand, der er Danmarks forsvarsattaché i Ghana.

 

Samarbejde på tværs af Afrika

Danmark støtter også et begyndende samarbejde mellem Ghana og Kenya. Kenya, der med dansk støtte anskaffede en brosimulator i 2018, kan hjælpe Ghana med at komme i gang med brug af sådan en, mens Kenya omvendt allerede i år sender soldater til Ghana for at lære om planlægning af maritime specialoperationer. Det er et område, hvor Kenya mangler kompetencer.

 

Vi skal bruge vores ressourcer effektivt

Under sit ophold i Danmark besøgte admiral Yakubu blandt andet Jægerkorpset og Frømandskorpset, hvor han fik en indføring i, hvad det er, de særligt trænede soldater kan. Det er ikke mindst danske soldaters tilgang til opgaveløsningen, som den ghanesiske admiral tager med hjem som inspiration.

 

”Det, vi mere end noget andet tager med hjem, er mentaliteten i det danske forsvar. Det danske forsvar er lille og har begrænsede ressourcer, men soldaterne er godt uddannede og opererer effektivt. Ghana er større, men har endnu færre ressourcer, så vi er nødt til at have den samme mentalitet, så vi får mest muligt ud af det, vi har,” fastslår admiral Yakubu.

 

Det danske samarbejde med Ghana løber foreløbigt frem til 2026. 

fakta

Danmarks samarbejde med Ghana foregår i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden. Forsvarsministeriets del af programmet fokuserer særligt på kapacitetsopbygning og træning af kyststaternes militære organisationer i planlægning og udførsel af maritime operationer med henblik på at håndtere pirateri og anden maritim kriminalitet i Guineabugten. Dertil kommer aktiviteter, der søger at styrke informationsstrømmen mellem relevante maritime myndigheder. Særligt Søværnskommandoen, Specialoperationskommandoen  og Forsvarsakademiet involveret i samarbejdet med Ghana.

Freds- og Stabiliseringsfonden er en interministeriel fond som Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet deltager i. Fonden blev oprettet i 2010 med henblik på at give Danmark mulighed for at engagere sig i verdens brændpunkter.

 

Siden lanceringen i 2010 har fonden støttet fredsopbyggende og stabiliserende projekter med over fire mia. kr. Den samlede ramme er steget fra 155 mio. kr. i 2010 til ca. 600 mio. kr. i 2023.