Iver Huitfeldt passerer ofte handelsskibene i området. Udvalgte skibe kaldes op for at understrege missionens formål.

Fra november 2021 skal et dansk fregatbidrag forbedre sikkerheden for den civile skibsfart i Guineabugten, hvor der er stor risiko for piratangreb. Foto: Iver Huitfeldt / Forsvaret

Forsvaret udsender i november 2021 et skibsbidrag til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. Samtidig bidrager Forsvarets med træning og rådgivning til kyststaterne i Guineabugten, så de i fremtiden bedre selv kan varetage sikkerheden i regionen.

Som verdens femtestørste søfartsnation har Danmark en særlig interesse i at beskytte den civile søfart og retten til fri sejlads. I gennemsnit sejler op mod 40 danskopererede skibe gennem Guineabugten på daglig basis, og de transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. om året. Guineabugten er et af de mest risikofyldte områder at færdes i for civil søfart. I 2020 foregik omkring 40% af verdens samlede antal piratangreb og væbnet røveri til søs i landene omkring Guineabugten.

Skibsbidraget , der skal operere i Guineabugten fra november 2021 og fem måneder frem, består af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationstyrker og militærpoliti vil have en samlet besætning på op til ca. 175 personer. Specialoperationsstyrkebidraget og militærpoliti udgør op til ca. 25 personer, hvori der bl.a. vil indgå operatører fra Frømandskorpset samt personel fra militærpolitiet og Søværnets dykkertjeneste. Den
nøjagtige størrelse og sammensætning af Specialoperationstyrkebidraget og militærpoliti vil kunne variere over tid. Derudover vil der kunne indsættes op til ca. fem stabs- eller forbindelsesofficerer før, under og efter fregatbidraget.

Bidraget vil operere under national dansk kommando og skal skabe mere sikre forhold for skibsfarten i internationalt farvand, herunder undsætning af skibe, der er udsat for kapringsforsøg. Fregatten indsættes i Guineabugten fra omkring november 2021 og fem måneder frem. Det er på denne årstid, hvor forholdene på havet er mest gunstige for de fartøjer, piraterne råder over, og derfor her hovedparten af piratangrebene normalt finder sted. Operationsområdet for de danske militære bidrag vil være internationalt farvand (åbent hav og eksklusiv økonomisk zone) i Guineabugten.

 

 

Kapacitetsopbygning

En del af piratangrebene i Guineabugten foregår i kyststaternes territorialfarvand, hvor udenlandske flådefartøjer ikke har bemyndigelse til at operere uden tilladelse fra kyststaterne, hvilket betyder, at kyststaternes militære styrker har en central rolle i kampen mod pirateriet. På sigt er det også en målsætning, at kyststaterne i højere grad selv kan opretholde den maritime sikkerhed i regionen. Derfor er kapacitetsopbygningsaktiviteterne, der er finansieret via Freds- og Stabiliseringsfonden, en vigtig del af Forsvarets indsats i Guineabugten.  Kapacitetsopbygningsaktiviteterne i Guineabugten har været i gang i siden 2016.

I 2021 har personel fra Specialoperationskommandoen, Forsvarsakademiet og Søværnskommandoen deltaget i øvelsen OBANGAME EXPRESS, hvor soldater fra regionen øver operationsplanlægning, krigens love, taktisk bevægelse, boarding af skibe, indsamling af bevismateriale og førstehjælp – alle discipliner der relevante i forhold til bekæmpelse af pirateri.

Desuden har Forsvaret indledt et samarbejde om træning og uddannelse af Ghana Special Boat Service, uddannelse af medarbejdere ved Multinational Maritime Coordination Centres.

 • Områder

  Guineabugten
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 2016
 • Aktuel

  Ja

Indsatsen mod pirateri

Pirater begyndte for alvor at true den internationale skibstrafik i 2008, hvor særligt farvandene ud for Afrikas Horn var plaget af pirater.

 

Den internationale indsats fik frem mod 2016 pirateriet ved Østafrika under en rimelig grad af kontrol. Der forekommer dog stadig angreb.

 

Mens problemet blev mindre ved Østafrika, voksede det ved Vestafrika og særligt i Guineabugten ud for Nigeria. I 2018 fandt 40 procent af alle piratangreb sted i Guineabugten. 

Den danske skibsfartsindustri er verdens sjette største målt på opereret tonnage – med mere end 60 millioner brutto-ton (per august 2018).

 

På et hvert givet tidspunkt er omkring 70 danskkontrollerede skibe til stede i farvandene ud for Somalias kyst. I Guineabugten anslås tallet til at være mere end 30.

 

(Kilde: Prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022)