FAQ

De faste målestationer er placeret på permanente og definerede placeringer rundt omkring flyvestationen. De to mobile målestationer består af måleudstyr monteret på en trailer med et batteri. Bor du ikke i nærheden af en af de faste målestationer, har du mulighed for at bestille besøg af en mobil målestation og få gennemført støjmåling på din ejendom.

Skrydstrup Flight Tracker kan tilgås via link:

https://sks.flighttracking.casper.aero/

Flystøjsovervågningssystemet er et komplekst system, der ind imellem kræver vedligehold og derfor periodevis vil være ude af drift. Det kan være kalibriering af mikrofoner, udskiftning af batteriet o. lign. og i forhold til de mobile målere, når de transporteres til nye opstillingssteder. Alt dette har til formål, at systemet leverer en så høj kvalitet af målinger som muligt.
Udstyret kan gå i stykker, hvilket potentielt vil medføre tab af data, indtil udstyret er repareret igen. I de fleste tilfælde vil et udfald dog skyldes en midlertidig afbrydelse af forbindelsen mellem målestationen og serveren. I så fald lagres data lokalt ved støjmåleren og sendes til serveren, når forbindelsen er genetableret. Derfor vil du ofte opleve, at målingerne fra en periode med udfald bliver tilgængelig, når målestationen igen er i drift.
Der er mange faktorer, der påvirker støjen fra flyvning. Atmosfæriske ændringer som vind, lufttryk, temperatur og skydække påvirker lydens udbredelse. Ud over de atmosfæriske forholds direkte påvirkning af lyden, har de også en indirekte påvirkning via flyets flyveprofil. Eksempelvis yder jetmotorer mere, når det er koldt, hvormed flyet hurtigere kan stige i højden og dermed minimere støjen på jorden.

Flystøjovervågningssystemet giver mulighed for, at lave samtidige målinger på en række forskellige lokationer og at lave løbende målinger under forskellige betingelser. Dette vil dels kunne give et billede af, hvordan de øjeblikkelige støjniveauer varierer fra sted til sted, dels hvordan støjen på en konkret lokation varierer i forbindelse med en flyvning. Da målingerne foretages løbende over hele året, og dermed under forskellige meteorologiske betingelser og for forskellige typer af beflyvning, vil der kunne optræde meget varierende støjniveauer fra måling til måling.
Du booker en mobil målestation ved at sende en mail til FES-KTP-F35KONTORET@mil.dk med følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer

NB: Markér emnefeltet med ”Booking af mobil målestation”.

Bemærk, at tidspunkt for booking vil blive tildelt med hensyn til kriterier for opstillingen, og du kan derfor ikke selv vælge tidspunkt. Du kan læse mere om krav og kriterier for booking her:

Hvis du har spørgsmål til bookingen, kan du kontakte F-35 Kontoret på:
Mail: FES-KTP-F35KONTORET@mil.dk
Tlf.: 51 64 73 51
Forsvaret ønsker at give borgerne mulighed for at se målinger af flystøj på andre placeringer end de faste målestationer. Derfor tilbyder vi, at borgerne kan booke opstilling af en mobil målestation på deres ejendom. Hver gang en mobil målestation opstilles hos en borger, vil det komme flere borgere til gavn, fordi placeringen og målingerne vises offentligt på Skrydstrup Flight Tracker. Du kan løbende følge opstillingen i en oversigt over hvor de mobile målestationer er og har været placeret [Link til liste].

Opstillingen af mobile målestationer er en mulighed for at se eksempler på støjmålinger for en konkret placering. Vi vil årligt evaluere brugen af flystøjsovervågningssystemet, og hvordan de mobile målestationer anvendes. Systemet vil med tiden blive tilpasset i forhold til behov.
De mobile målestationer fremgår på Skrydstrup Flight Tracker hjemmesiden, når de er i brug. Du kan se de målte data inde på hjemmesiden i to måneder efter målingen svarende til de faste målestationer.

Data fra både mobile og faste stationer vil indgå i udarbejdelsen af en årlig støjrapportering fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Flystøjsovervågningssystemet overholder internationale standarder for måling af flystøj (ISO 20906 Acoustics – Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports samt DS/EN 61672-1 Elektroakustik – Lydtrykmålere – Del 1: Specifikationer).
Data fra målestationerne samles på en lokal server i Forsvaret, hvorfra den kan tilgås med to måneders historik via Skrydstrup Flight Tracker på internettet. Data fra både mobile og faste stationer vil indgå i udarbejdelsen af en årlig støjrapportering fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Sidst opdateret 31. marts, 2023 - Kl. 09.45