Riffel fra Slesvigske Fodregiment

Riffel fra Slesvigske Fodregiment under en pause på skydebanen. Foto: Forsvaret

Slesvigske Fodregiment råder over den eneste lette infanteribataljon i Danmark (XIII Lette Infanteribataljon) og er Hærens videnscenter for både den afsiddede soldat (en soldat, der ikke befinder sig på et køretøj), for finskytteuddan­nelsen og for kamp i uoverskueligt terræn.

 

Slesvigske Fodregiment har fagansvaret for kamptjenesten i Hæren.

 

Slesvigske Fodregiment uddanner professionelle soldater til krævende opgaver i både internationale operationer og nationale opgaver, for eksempel særlig støtte til Politi.

 

Slesvigske Fodregiment er lokalt forankret med regional opbak­ning men kan indsættes globalt. Slesvigske Fodregiment består af et command team, som er regimentschefen og regimentsbefalingsmanden, samt en række andre enheder, som du kan læse mere om nedenfor.

 

Enheder

Slesvigske Fodregiment består af XIII Lette Infanteribataljon, XXII Reservebataljon, Tjenestegrens-inspektørelementet, Garnisonsstøtteenheden og Slesvigske Musikkorps (SMUK). Dem kan du læse om herunder.

 

XIII Lette Infanteribataljon

XIII Lette Infanteribataljon (XIII LINFBTN) er en ny infanterikapa­citet i Hæren og er taktisk med stra­tegisk forståelse. [FT3] XIII LINFBTN består af omkring 500 professio­nelle soldater samt værnepligtige og konstabelelever afmålt efter de aktuelle behov.

 

XIII Lette Infanteribataljon er den eneste lette infanteribataljon i Danmark og kan – med den rette støtte fra andre dele af Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og/eller koalitionspartnere – indsætte militære kapaciteter over lange afstande på meget kort tid. Efter indsættelsen i operations­området kan bataljonen løse kamp- og stabilise­ringsopgaver inden for det fulde opgave- og konfliktspektrum.

 

Bataljonen skal i både dagslys og mør­ke kunne indsættes til afsiddet kamp i primært by og skov mod en upansret eller let pansret modstander i såvel konventionel som asymmetrisk krigsførelse. Den kan endvidere indsættes i særligt kræ­vende operationer i samarbejde med specialoperationsstyrker og/eller som national støtte til Rigspolitiet.

 

Det lette infanteri er et naturligt karrierevalg for den motiverede soldat, der vil give ”dét ekstra” for at være den bedste. XIII skal ligeledes være Hærens åbenlyse valg, når der efterspørges en enhed, der hurtigt, professionelt og fleksibelt kan påtage sig krævende opgaver med kort varsel i ind- og udland. Vi skal derfor nå op på minimum samme niveau som de bedste af vores partnere.

 

Det er hårdt at blive og være en god infanterist i XIII, og opgaverne stiller store krav til bataljonens personel og uddan­nelse. Der er særlige krav til fysisk robusthed og overlevelse i felten. Skydefærdigheder og de almene soldatermæssige færdig­heder skal være i top.

 

Organisatorisk består bataljonen af en stab, et stabskompagni, tre lette infanterikompagnier og et uddannelseskompagni.

 

Bataljonens valgsprog tager udgangspunkt i regimentets historie med deltagelse i kampene i Haderslev under besættelsen af Danmark under 2. Verdenskrig og er inspireret af modstandskampen:

Uden kamp – ingen sejr.”

 

XXII Reservebataljon

XXII Reservebataljon råder over regimentets reservepersonel og støtter regimentet under for eksempel øvelser. Foruden XXII Reservebataljon råder også XIII Lette Infanteribataljon over reservepersonel.

 

Tjenestegrens-inspektørelementet

Slesvigske Fodregiment har ansvaret for det faglige indhold i kamptjenesten i Hæren samt tilsynsansvaret for Hæ­rens Basisuddannelse, HBU. Regimentet bidrager til Hærens Taktikinspek­tørs godkendelse og certificering af Hærens bidrag til nationale og internationale indsættelser.

 

Regimentschefen er tjenestegren­s-inspektør for kamptjenesten og støttes i denne funktion af Tje­nestegrens-inspektørelementet, som gennemfører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enheds­typer på alle niveauer i Hæren. Besøgene har til formål at evaluere enhederne i relation til kamptjeneste. Elementet bidrager også til Hærens Taktikinspek­tørs inspektion og certificering af kamptropperne.

 

Garnisonsstøtteenheden

Garnisonsstøtteenheden yder administrativ støtte til Slesvigske Fodregiment samt Haderslev Garnisons enheder, og man planlægger og gennemfører regi­mentets ceremonielle aktiviteter. Garnisonsstøtteenheden er normeret med 27 fastansatte, både militært og civilt personel.

 

Slesvigske Musikkorps

Slesvigske Musikkorps (SMUK) er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musik­korps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere.

 

Musikkorpset repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter i både ind- og udland. Som Forsvarets mu­sikalske ambassadør deltager SMUK årligt ved mere end 130 militære og civile arrangementer, herunder militære parader, na­tionale mærkedage og offentlige koncerter.

 

SMUK er kendt for sin store kunstneriske bredde og musi­kalske dybde. Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, som korpset arbejder sammen med. SMUK er et ikon for Forsvaret og samtidig for danskheden i den sydlige del af landet, men SMUK har også på landsplan opnået synlighed og popularitet. Dermed afspejler korpset Forsvaret som en moderne og samtidig traditionsbærende organisation.

 

Efter 17 år i Føringsstøttere­gimentet vendte SMUK den 1. januar 2019 organisatorisk tilbage til Slesvigske Fodregiment, hvor det oprindeligt blev født. SMUK har dagligt til huse i Slesvigske Mu­sikhus i Haderslev. Læs mere om Slesvigske Musikkorps på: www.smukmusik.dk

Sidst opdateret 13. oktober, 2020 - Kl. 12.42