Dataansvar
3. Eskadre er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.


Kontaktoplysninger
3. Eskadres adresse er Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn.
3. Eskadre kan kontaktes telefonisk på + 45 7285 5000 eller via mail på
3E-MYN@mil.dk.

 

Databeskyttelsesrådgiver
Forsvarets databeskyttelsesrådgiver er Claus Reinert, som kan kontaktes direkte på telefon 72 84 06 79 eller via mail på FKO-O-JURDPO@MIL.DK.


Formål og retsgrundlag
Når du retter henvendelse til 3. Eskadre, behandler vi dine personoplysninger til følgende formål:

- For at kunne behandle din henvendelse og efterfølgende dokumentere besvarelsen af denne.

- For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for 3. Eskadres behandling af dine personoplysninger følger af:
- Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.

- Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

- Databeskyttelseslovens § 8.

- Databeskyttelseslovens § 11.


Forskning og statistik
Inden for Forsvarsministeriets koncern anvendes persondata til forskning og til at udarbejde statistik/prognoser. Der forskes primært på anonymiserede data, men i enkelte tilfælde vil data være personhenførbare. Dette vil i givet fald ske i henhold til databeskyttelseslovens § 10.


Kategorier af personoplysninger
3. Eskadre modtager mange forskelligartede henvendelser.

I den forbindelse behandles almindelige personoplysninger, som er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6. Dette er fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser. 

Herudover behandles oplysninger om CPR-nummer.

3. Eskadre behandler også følsomme personoplysninger omfattet af
databeskyttelsesforordningens artikel 9. Det er fx oplysninger om helbredsoplysninger eller politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Herudover kan der også ske behandling af oplysninger om
strafbare forhold overfattet af databeskyttelseslovens § 8.


Modtagere af personoplysninger
Hvis det er nødvendigt for besvarelse af din henvendelse, vil 3. Eskadre dele dine oplysninger med andre relevante myndigheder, herunder særligt i Forsvaret eller i Forsvarsministeriets koncern. Dette sker fx med henblik på oplysning af sagen inden besvarelse.


Opbevaring af dine oplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Generelt opbevares oplysninger dog ikke længere tid, end hvad der er nødvendigt i henhold til gældende regler om journaliserings- og dokumentationspligt.


Pligter og konsekvenser
Det er en forudsætning for besvarelse af din henvendelse, at 3. Eskadre kan behandle dine personoplysninger. Du har ikke pligt til at give dine personoplysninger, men du skal være opmærksom på, at det kan få betydning for besvarelse af din henvendelse, hvis dine personoplysninger ikke kan behandles.


Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til begrænsning
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, selvom behandlingen er lovlig. Hvis du gør indsigelse, vil 3. Eskadre afveje, om din særlige situation bør
vægtes tungere, end den lovlige behandling.


Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 20. november, 2020 - Kl. 11.49