Der er forskellige måder, hvorpå man som sygeplejerske kan have tilknytning til Forsvaret:

 

Fastansat sygeplejerske

Som fastansat sygeplejerske kan du arbejde ved et af Forsvarets fem infirmerier i Danmark. Jobbet omfatter forundersøgelser og vaccinationer i forbindelse med klargøring af personel, der skal flyve, dykke, sejle eller udsendes i internationale missioner såvel som undersøgelse af soldater, der kommer hjem fra mission. Desuden fungerer infirmerierne som de værnepligtiges praktiserende lægekonsultation.

 

Til alle typer af sygeplejerskestillinger hører både klinisk arbejde og administrative og pædagogiske opgaver. Man kan også ansættes i de operative stabe, hvor der især er fokus på koordinerings- og ledelsesopgaver. Desuden er der fastansatte sygeplejersker på Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse samt ved Logistikbataljonen.

 

Som fastansat sygeplejerske i Forsvaret har du civil status, men du forpligter dig til international tjeneste.

 

Sygeplejerske af reserven

Som sygeplejerske af reserven ansættes du på en 4-årig kontrakt. Den indebærer, at du varetager dit civile job men stiller dig til rådighed for to udsendelser á 2-3 måneders varighed, herunder som støtte til Forsvarets operationer under NATO og FN. Desuden deltager du i øvelser, kurser, m.v. i op til 20 uger fordelt over de 4 år, kontrakten løber.

 

På baggrund af din civilt erhvervede funktion og civile kliniske kompetencer tilbydes du efter- og videreuddannelse, som kan understøtte dine opgaver under en mission. Det kan både være civile og militære kurser og uddannelser. Efter fire år er der mulighed for at gentegne kontrakt, såfremt begge parter ønsker det.

 

Din vej ind i Forsvaret

For at arbejde som sygeplejerske skal du supplere din civile uddannelse med en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område. Uddannelsen ruster dig til de særlige opgaver og forhold, du møder som sundhedsfaglig medarbejder i et militært miljø. Du opnår grundlæggende viden om Forsvarets organisation og opbygning, ligesom du lærer om humanitær folkeret, håndtering af skydevåben og andet relevant materiel og om, hvordan du begår dig i felten.

 

Læs mere om den militære basisuddannelse her

Close up billede af sygeplejerske i Forsvaret

Close up billede af sygeplejerske i Forsvaret

 

Spørgsmål og svar

Ansættelse sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og Forsvaret.

 • Professionsbachelor på sygeplejerskeuddannelsen.
 • Dansk autorisation til at arbejde som sygeplejerske.
 • Mindst 3 års erfaring indenfor et eller flere af nedenstående specialer:
  • Intensiv.
  • Anæstesi.
  • Operation.
  • Akut sygepleje/skadestue.
  • Kirurgisk sengeafsnit.
 • Du skal kunne erklæres fuldt egnet til international udsendelse, dvs:
  • Bestå Forsvarets fysiske basistest.
  • Erklæres egnet ved helbredsundersøgelse.
  • Erklæres egnet ved psykologsamtale.
  • Gennemføre ansættelsessamtale.
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Hemmelig" (HEM).

Nej, det er ikke et krav, at du har gennemført et værnepligtsforløb. Som en del af din ansættelse får du en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område.

Fem ugers sammenhængende uddannelse bestående af:

 • Undervisning: 20 dage
 • Øvelser: 5 dage

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj, Aarhus.

Med en rådighedskontrakt varetager du dit civile job, men stiller dine kompetencer til rådighed ved efterspørgsel. Dine sundhedsfaglige og militære kompetencer registreres, og når disse kompetencer efterspørges, tilbydes du undervisning og censoropgaver samt udsendelse til international tjeneste. Du er ikke forpligtet til at acceptere tilbud om udsendelse.

Med en reaktionsstyrkekontrakt varetager du dit civile job, men du forpligter dig samtidig til to udsendelser á 2-3 måneders varighed over en 4-årig periode. I denne periode deltager du desuden i øvelser, kurser og anden missionsforberedende virksomhed i op til 20 uger.

Vil du vide mere, kan du kontakte os på mail: FSK-KTP-MMU@mil.dk

Sidst opdateret 12. september, 2022 - Kl. 12.25