F-35 Joint Strike Fighter

Den norske F-35 flyver over Danmark i forbindelse med demonstrationsflyvningen den 21. maj 2019. Foto: Forsvaret.

Flystøj

Flystøj er den støj, som anvendelse af fly påfører området ved flyvestationen ved flyvning og taxi med fly. Flystøjen afhænger af bl.a. flytype, flyveprofilen (hastighed, flyvehøjde og motorindstilling), antal flyoperationer og deres døgnfordeling og flyveruter samt de meteorologiske forhold.


Terminalstøj

Terminalstøj er støj fra den anvendelse, der ikke har direkte forbindelse med operationer. Ved terminalstøj forstås alle aktiviteter, der foregår inden for flyvestations hegn og omfatter bl.a. støj fra operationer med fly ved garageringsanlæg, herunder opstart og afprøvning af flymotorer. Den fysiske placering af hangar faciliteterne har betydning for terminalstøjen, herudover bl.a. antal flyvninger og deres fordeling på hhv. dag, aften og nat.

Vejledninger og retningslinjer

Hvis du ønsker, at læse yderligere om forskellige aspekter af støj for en virksomhed og på en flyvestation, så besøg siden Kompensation for flystøj.
På siden finder du vejledninger, der bl.a. giver indsigt i selve behandlingen efter de forskellige love såsom miljøbeskyttelsesloven, planloven. Derudover der gives bl.a. retningslinjer for, hvordan flystøj måles og hvordan støjbelastningen fra flytrafik beregnes.

Støjvarsling

Medarbejdere i det danske forsvar har behov for træning for at opøve og vedligeholde kompetence, hvilket kan betyde støjgener for naboerne. Læs mere om Forsvarets Øvelsesaktiviteter.

Rapporter

Der er i arbejdet med at afdække støj i og omkring Flyvestation Skrydstrup blevet udarbejdet en række rapporter. Disse rapporter kan tilgås via nedenstående dokumentsamling. Du kan læse mere om støj og retningslinjer for eventuel kompensation på siden Kompensation for flystøj.

 

Dokumentsamling støjkompensation

2021

TDENL-værdi for Flyvestation Skrydstrup i 2021

Bilag 1 - TDENL-værdi i 2021 ekskl. støjundtaget flyvninger

Bilag 2 - TDENL-værdi i 2021 inkl. støjundtaget flyvninger

 

2020

TDENL-værdi for Flyvestation Skrydstrup i 2020

Bilag 1 - TDENL-værdi i 2020 ekskl. støjundtaget flyvninger

Bilag 2 - TDENL-værdi i 2020 inkl. støjundtaget flyvninger

 

Forklaring:

Den gennemsnitlige flystøjbelastning beregnes for de tre mest trafikerende måneder med de mest støjende fly. Beregningerne resulterer i støjkonturer, der repræsenterer grænseværdierne, der er angivet i bekendtgørelse nr. 940 af 22/06/2020 (med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 1875 af 27/09/2021 om støj fra Flyvestation Skrydstrup.


For at kontrollere at den beregnede gennemsnitlige flystøjbelastning omkring flyvestationen er overholdt, anvendes TDENL-metoden (TDENL: Total Day Evening Night Level), jf. kapitel 10 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. Beregning af TDENL-værdien afhænger af både TSEL-værdien (Total Sound Exposure Level) og døgnfordeling af antal operationer (start eller landing) i dag-, aften- og natperioder, hvor antal operationer ganges med 3,16 og 10 for henholdsvis aften- og natperioder.


TSEL-værdien udtrykker den samlede lydenergi, der rammer hele området omkring flyvestationen under starten/landingen, beregningsmæssigt samlet på 1 sekund og 1 m². Denne værdi er specifik for hver flytype og afhænger af støjdata og flyveprofil for det pågældende fly under start eller landing.


TDENL-værdien om året beregnes for flyvestationen ved opsummering af den månedlige TDENL for de tre mest trafikkerende måneder med de mest støjende fly. Der er kun én TDENL-værdi for flyvestationen, og altså ikke en separat værdi ved forskellige boliger.


Beregning af TDENL-værdien gennemføres hvert år af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for Forsvarets flyvestationer. I beregning af TDENL-værdien indgår beregning af TSEL-værdien, som normalt gennemføres af et akkrediteret rådgivende ingeniørfirma.


Den gennemsnitlige støjbelastning, TSEL- og TDENL-værdier kan ikke måles med en lydtrykmåler.


Der er ikke en sammenhæng mellem TDENL og LAmax.

Sidst opdateret 11. december, 2020 - Kl. 12.52