[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Resume af analysen

Sammenfattende indebærer regeringens politik i relation til klyngeammunition:

• At regeringen i de internationale forhandlinger vil arbejde for etablering af en forsvarlig balance mellem den militære fordel af klyngeammunition og de potentielle humanitære følger ved anvendelse af klyngeammunition.

• At regeringen fortsat vil arbejde aktivt for en international aftale om, at klyngevåbentyper, som har vist sig at være upålidelige og upræcise, og som derfor har uacceptable humanitære konsekvenser, udfases inden for en nærmere aftalt årrække.

• At regeringen vil tilsikre, at al dansk klyngeammunition lever op til den fremtidige internationale regulering på området, som Danmark vil tiltræde.

• At regeringen vil udfase dansk artilleriaffyret klyngeammunition af typen DM 662 og destruere disses såkaldte bomblets.

• At regeringen vil undersøge muligheden for inden for en 10-årig periode at erstatte den tilbageværende danske artillerileverede klyngeammunition (DM 642) med alternative ammunitionstyper.

• At regeringen ved en eventuel fremtidig anvendelse af dansk klyngeammunition i militære operationer vil inddrage Folketinget.

Baggrund
Regeringen tager de negative humanitære konsekvenser, som klyngeammunition kan have for civilbefolkningen, meget alvorligt. Disse konsekvenser blev senest understreget i forbindelse med konflikten i Libanon i sommeren 2006, hvor Israel anvendte klyngeammunition i stort omfang.

Regeringen vil derfor fortsat arbejde aktivt for en international aftale om, at klyngevåbentyper, som har vist sig at være upålidelige og upræcise, og som derfor har uacceptable humanitære konsekvenser, udfases inden for en nærmere aftalt årrække.

Regeringen har ikke fundet grundlag for ensidigt at tage afstand fra enhver besiddelse og eventuel brug af alle former for klyngeammunition. Særligt hensynet til beskyttelse af danske styrker gør, at det er regeringens opfattelse, at man ikke bør fraskrive sig muligheden for at støtte og samarbejde med allierede, der besidder og bruger klyngevåben. Dette kan i værste fald betyde manglende luft- og artilleristøtte i situationer, hvor danske styrkers sikkerhed afhænger af sådan støtte.

Det er regeringens opfattelse, at et dansk moratorium om brugen af klyngeammunition, der indebærer begrænsninger i adgangen til at samarbejde med allierede, som besidder og bruger klyngevåben, vil skade Danmarks muligheder for at deltage i internationale operationer og herved forringe Danmarks muligheder for at påtage sig et internationalt ansvar.

Det centrale i enhver diskussion om våbentyper er balancen mellem de humanitære hensyn og de militære fordele ved brugen af den pågældende ammunition. Præcision og pålidelighed er derfor nøglefaktorer, når klyngeammunition skal vurderes. Det er bl.a. derfor, at al dansk klyngeammunition, som affyres med artilleri, nu er konstrueret med selvdestruktionsmekanismer.

I december 2007 udgav Norsk Folkehjelp, det norske forsvars forskningsinstitut og en britisk minerydningskonsulent i fællesskab en rapport om erfaringerne fra brugen af visse typer klyngeammunition i Libanon i 2006. I lyset heraf vurderer regeringen, at dele af den danske beholdning af klyngeammunition sandsynligvis ikke lever op til regeringens forventning til pålideligheden for denne type våben.

Regeringen vil på denne baggrund straks tage skridt til, at denne type klyngeammunition fjernes fra den operative danske ammunitionsbeholdning med henblik på destruktion. Det drejer sig om nærmere bestemt om klyngeammunition af typen DM 662.

Blandt andet for at understøtte den igangværende internationale forhandlingsproces vil regeringen endvidere undersøge mulighederne for inden for en 10-årig periode at erstatte den resterende danske beholdning af artilleriaffyret klyngeammunition med nyudviklede ammunitionstyper.

Den fremtidige danske beholdning af klyngeammunition vil – som den nuværende – blive opbevaret i militære depoter, ligesom den ikke vil indgå i danske styrkers aktuelle udrustning eller forsyninger og hermed heller ikke bruges af danske styrker i aktuelle militære operationer. Regeringen har samtidig besluttet, at eventuel fremtidig brug af dansk klyngeammunition i militære operationer forudsætter politisk beslutning med inddragelse af Folketinget.

Se den fulde analyse på Forsvarsministeriets hjemmeside