[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst: Carsten Randers, FBE / Foto: Kristian Gernow og Philip de Lasson, FBE

Flere steder i Forsvaret er der lige nu rigtig travlt med at forberede og planlægge hjemtagningen af personel og materiel fra Afghanistan. Rømningen af lejrene har også et miljømæssigt aspekt, og derfor var to miljøeksperter fra INTOPS-teamet i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) i starten af april på miljøinspektion i missionsområdet.

Miljøleder Kristian Gernow fra FBE’s miljøafdeling foretog miljøinspektionerne i både Camp Viking og Camp Price sammen med sin kollega, geolog Philip de Lasson.
- Inspektionerne har til formål at kortlægge de områder i lejrene, hvor der under den danske mission potentielt kan være sket en jordforurening, eller hvor andre miljøforhold kan kræve en aktiv indsats forud for overdragelsen tilbage til briterne. Bliver der konstateret faktisk forurening, eller indikationer på forurening, så dokumenterer vi det med fotos, forklarer Kristian Gernow.

Resultaterne fra inspektionen udmønter sig i en detaljeret rapport, der skal tjene som et værktøj til planlægning af en evt. oprydningsindsats under nedbrydning af de danske lejre.
- Generelt viste miljøinspektionerne, at de danske styrker har været rigtigt gode til at håndtere miljøforholdene i lejrene – set i lyset af de operative betingelser, fortæller Kristian Gernow.

I Camp Viking er der udpeget 12 områder, der vurderes at have en forhøjet risiko for en potentiel jordforurening. Det er områder såsom tankanlæg og værkstedsfaciliteter, hvor der er håndteret større mængder af olieprodukter. Der blev under inspektionen konstateret en række mindre spild, der dog ikke gav anledning til en akut indsats eller grund til forventning om et større oprydningsarbejde.


 
I Camp Price blev der tilsvarende udpeget fem områder. Under lejrenes nedbrydning vil evt. fund af jordforurening i de udpegede områder blive afhjulpet ved afgravning og efterfølgende oprensning.
- Oprensningen, som er tilpasset de lokale forhold (øde ørkenområde red.), vil bestå i en primitiv form for jordbehandling, hvor den opgravede jord luftes og spredes ud i et tyndt lag i en form for primitiv 'landfarming'. Det vurderes i det meget varme og tørre klima at medføre en hurtig fordampning og forvitring af evt. olieprodukter i jorden, forklarer Philip de Lasson.

Både i Camp Bastion og i Camp Price havde de danske miljøeksperter møder og drøftelser med de britiske styrkers miljøansvarlige officerer.
- Briterne udtrykte i den forbindelse glæde over, at man fra dansk side inddrog de miljømæssige aspekter af overdragelsen på et passende tidligt tidspunkt, og de var tydeligvis trygge ved den seriøse danske tilgang. Den danske kortlægning og vore forslag til oprydningsomfang og -metodik blev godt modtaget af briterne, fortæller Philip de Lasson.

FAKTA:
Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 har følgende mission:
Missionen med natur- og miljøstrategien er at indarbejde miljø- og naturhensyn i alle dele af vores arbejde for fred og sikkerhed – herhjemme og i udlandet.

I praksis håndteres miljøarbejdet i missionsområderne i dag i overensstemmelse med forskellige NATO standarder, såkaldte STANAGs, på miljøområdet.
Som koncernfælles miljøansvarlig myndighed på Forsvarsministeriets område er FBE involveret i udviklingen af disse standarder i regi af NATO Environmental Protection Working Group (EP WG). FBE er således netop udpeget som tovholder ("custodian") på STANAG 2583, der omhandler miljøledelsesystemer i NATO operationer.