Piranha V på skydelinjen for at skyde med Stabiliseret Våbensystem kaldet STAVS

Billedet viser en af Den Kongelige Livgardes pansrede køretøjer, Piranha V.

Der har i løbet af den seneste tid været flere tilfælde, hvor borgere er gået ind i øvelsesaktiviteter i terrænet omkring Garderkasernen ved Høvelte, og til tider er de også kommet for tæt på kampkøretøjer i bevægelse.

Den Kongelige Livgarde har stort set opretholdt samme aktivitetsniveau i forbindelse med uddannelsen af soldater igennem hele COVID-19 nedlukningsperioden. Tilsvarende har vi oplevet at flere er gået tur i området indenfor almindelig arbejdstid.

Borgerne har adgang til øvelsesterrænet, når det ikke bliver anvendt til aktiviteter af Livgardens enheder eller af andre så som Hjemmeværnsenheder eller Politiet. Borgerne har kunnet finde oplysninger derom på Forsvarets hjemmeside. Der foregår samtidig en vedvarende indsats for at sikre os, at informationer omkring terrænets brug og støjvarsel er mest muligt retvisende.

I den kommende tid vil vi forsøge os med en visuel markering omkring øvelsesterrænet ved hjælp af røde lygter placeret synligt fra alle indgangsveje til øvelsesterrænet. Det er en enklere model end den anvendt i Vestjylland omkring skydeterrænet ved Oksbøl. Lygterne vil være tændte, såfremt der er aktivitet i terrænet udenfor normal arbejdstid. Udgangspunktet er stadig, at borgerne er forment adgang til øvelsesterrænet i hverdagene i perioden 07-17.

Der undersøges, om ovenstående lysmarkering kan suppleres med skiltning ved hver enkelt indgangsvej og –sti til øvelsesterrænet. Skiltene vil bl.a. afbilde en QR-kode, som viderestiller til siden med støjvarsler på internettet.

Såfremt en borger forvilder sig ind i terrænet, og erkender igangværende aktiviteter, bedes denne søge uden tøven, og tydeligt synligt for køreren i evt. militære køretøjer, væk fra aktiviteten og ud på offentlig vej.

I forbindelse med overdragelsen fra FMI til Livgarden, blev alt materiel på Piranha V optalt


Den Kongelige Livgarde vil, så snart COVID-19 restriktionerne tillader dette, genoptage den årlige afholdelse af informations- og relationsdagen for alle vores naboer i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Hvis der skulle være spørgsmål fra borgere om dette emne, er man velkommen til at skrive til Den Kongelige Livgarde på mail: lg@mil.dk